Aanleiding

Vanuit een overwegend agrarische gemeenschap heeft onze buurtschap zich steeds meer ontwikkeld naar een smeltkroes van mensen met een verschillende achtergrond.
De buurtschap is steeds in staat geweest, mede door eigen initiatief en inzet, belangrijke elementen te behouden ten behoeve van de leefbaarheid. Het buurthuis en de school zijn hier het bewijs van.

Mede op basis van beleid en plannen van bovenaf (rijk en provincie) vinden ook veranderingen plaats die de leefbaarheid in onze buurtschap bedreigen. Dit dwingt ons als bewoners steeds meer om zelf met onze leefomgeving bezig te zijn, zelf mede richting te geven aan het toekomstperspectief van onze buurtschap, inspelend op het beoogde beleid van overheden. Vanuit dit perspectief is in 2007 het Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal in het leven geroepen.

Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal (PBBO) heeft als doel de leefbaarheid in de Buurtschap Ommerkanaal in stand te houden en waar mogelijk te optimaliseren. Naast het stimuleren van de sociale cohesie door het organiseren van evenementen ziet het bestuur het ook als haar taak de kwaliteit van de leefomgeving te bewaken. Het creëren van een duurzame samenleving waarin de bewoners met elkaar samenwerken, oog hebben voor elkaar en voor hun leefomgeving, ziet zij als haar opdracht.

Binnen PBBO was een initiatiefgroep bezig met het uitwerken van ideeën voor het opwekken van groene energie. Op de laatste ledenvergadering begin april was officieel ingestemd met een voorstel om een haalbaarheidstudie te laten doen naar de mogelijkheid voor het gezamenlijk opwekken van groene energie in onze buurtschap.

Een adviseur Bio-energie van de Provincie Overijssel bracht ons in contact met het project Duurzaam Dorp. Deze uitdaging wilde de initiatiefgroep van het PBBO graag aangaan. Onder de bewoners van Buurtschap Ommerkanaal is begin mei een schriftelijke enquête gehouden om de interesse te peilen voor deelname aan het project Duurzaam Dorp. Binnen een week waren er 27(33 %)positieve reacties, waaronder 6 bedrijven en twee stichtingen. Voor de initiatiefgroep voldoende aanleiding om dit projectplan op te stellen en deel te nemen aan het “Duurzaam Dorp” project van de provincie Overijssel.